لندن۲۷آوریل – London 27 Avril

آدرس محل نمایشگاه:

Lift Youth Hub (Islington)

45 White Lion Street | London | N1 9PW

First floor

Blue Hall

12pm – 8pm

ساعات برگزاری: ۱۲ تا ۲۰

نویسندگان حاضر در نمایشگاه لندن:

/دکتر ماشالله آجودانی/ مانا نیستانی/ شاهین نجفی/بهمن فرسی/قاضی ربیحاوی