استکهلم۱۱و۱۲می – Stockholm 11, 12 Mai

محل برگزاری: کتاب‌فروشی فردوسی

Ferdosi

Karlavägen 4

114 24 Stockholm

Sweden