استکهلم۱۱و۱۲می – Stockholm 11, 12 Mai

محل برگزاری: کتاب‌فروشی فردوسی

Ferdosi and Nashr Arzan

آدرس نشر ارزان:

Helsingforsgatan 15, 164  ۷۸ kista- sweden

Helsingforsgatan 15

آدرس نشر فردوسی:

Karlavägen 4

114 24 Stockholm

Sweden