لس‌آنجلس ۶ می Los Angeles 6 Mai

این نمایشگاه توسط شرکت کتاب و با هماهنگی خانم دكتر ماندانا زنديان برگزار میشود.

3rd Tehran Book Fair- Uncensored
Sholeh Restaurant, Mee�ng Room
11330 Santa Monika Blvd,
Los Angeles CA 90025 info : 818-9-08-08-08