پاریس ۹ و ۱۰ می

نمایشگاه کتاب بدون سانسور در روزهای ۹ و ۱۰ ماه می‌ در پاریس در سالن آلیانس ناشران مستقل برگزار می‌شود.

آدرس سالن:

Fondation Charles Léopold Mayer
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
www.fph.ch

Métro : Ligne 5 Bréguet Sabin, Ligne 8 Chemin Vert
Bus : Ligne 20 ou 65, arrêt Chemin Vert

10h à 21h  ساعت برگزاری

ایونت فیس‌بوکی نمایشگاه در پاریس

نویسندگان حاضر در غرفه‌های نمایشگاه پاریس:

نشر ناکجا:

۹ می پاریس:
صبح: نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، مانا نیستانی، امید کشتکار، مهدی فرج‌پور

عصر: یداله رویایی، محسن یلفانی، حسین دولت‌آبادی، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، امید کشتکار، مانا نیستانی، نیلوفر دهنی، مهدی فرج‌پور، نسیم وهابی

۱۰ می پاریس:
صبح: حسین دولت‌آبادی، نوشابه امیری، هوشنگ اسدی، امید کشتکار، مهدی فرج‌پور

عصر: محسن یلفانی، جواد جواهری، حسین دولت‌آبادی، هوشنگ اسدی، نوشابه امیری، نیلوفر دهنی، امید کشتکار، مانا نیستانی، مهدی فرج‌پور، نسیم وهابی

نشر باران: سرور کسمایی

نشر مهری: مهتاب قربانی، حسین دولت‌آبادی، میرشاهی