کلن ۱۱ و ۱۲ می

محل برگزاری:

کتاب‌فروشی فروغ

آدرس:

Jahn Str. 24, 50676 Koeln, Germany
تلفن:0049-221-9235707
نمابر:0049-221-2019878

ایونت فیس‌بوکی

نویسندگان شرکت کننده در غرفه‌های نمایشگاه:

نشر مهری:

گلناز غبرایی، حسین دولت‌آبادی

نشر ناکجا:

۱۱ می کلن:
حسین دولت‌آبادی، پگاه احمدی، امید کشتکار، محمود صباحی

۱۲ می کلن:
پگاه احمدی، امید کشتکار، مهدی فرج پور، محمود صباحی