آمستردام ۱۷می – Amsterdam 17 May

  ۱۷ ماه می، از ساعت یازده صبح تا پنج بعدازظهر

De Meevaart 

مجاور ایستگاه قطار ماودرپورت

Balistraat 48A   –     1094 JN      –    Amsterdam