بروکسل ۲۰می – Bruxelles 20 Mai

بروکسل/ بلژیک، دوشنبه 20 ماه مه از ساعت 10 تا 20

Square du Bastion 9, 1050 Ixelles

ایستگاه مترو :  Porte de Namur