دیار کتاب

انتشارات و کتابفروشی دیار کتاب
اسفندیار صنایع
کپنهاگ-دانمارک
تاسیس: ۱۹۸۹
تلفن: ۰۰۴۵۲۰۸۴۵۰۶۵
ایمیل آدرس :
diyareketab@gmail.com