وین ۵ می – Vienna 5 Mai

انجمن هنرهای نمایشی » تئاترون» با همکاری «کارگاه نمایش وین» با افتخار میزبان

.چهارمین نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور خواهند بود

وین – اتریش ، یکشنبه 05.05.2019 از ساعت14:00 تا 21:00

نشانی محل برگزاری نمایشگاه: سالن بزرگ آفرو آسیا انستیتو- وین

Adresse: Afro – Asiatisches Institut – Großer Saal

Türkenstraße 3, 1090 wien

http://www.aai-wien.at

theatron.verein.wien@gmail.com