چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در سوئد

با کمک جمعی از اهل قلم و دوستداران کتاب چهارمین نمایشگاه کتاب تهران، بدون سانسور در سوئد، در محل کتابفروشی و انتشارات ارزان ١١ و ١٢ ماه می برگذار میشود.

نمایشگاه کتاب بدون سانسور تلاشیست در جهت حمایت از آزادی قلم و اصحاب آن و احترام بە مخاطبان.

در نمایشگاه  امسال همچنین مراسمی در قدردانی از ٦ دهه فعالیت فرهنگی و ادبی دکتر علی حصوری برگذار خواهد شد.

زمان:

١١:٠٠ تا ١٨:٠٠ روزهای ١١ و ١٢ ماه می

مکان:

Helsingforsgatan15 Akalla

.

tell: 0704926924

info@arzan.se